JEN DO PŮLNOCI! 15% SLEVA na letní softshellky! Podívat se.

Reklamační řád

Jméno a příjmení: Vojtěch Martínek

IČ: 06352421
DIČ: CZ9505232462
se sídlem: Na Humnech 159/13, Jeřáb, 460 07 Liberec

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Magistrátem města Liberec podle paragrafu 71 odst. 2 živnostenského zákona 

kontaktní údaje: Vojtěch Martínek
email: vojta.martinek@seznam.cz
telefon: +420 775 707 999
www: www.v-mart.cz

 

 

1. Úvodní ustanovení

Reklamační řád upravuje postup při uplatňování práv a povinností vyplývajících z těch právních norem, které stanovují obecnou odpovědnost společnosti V-Mart.cz jako prodávajícího (dále jen „prodávající“) při prodeji výrobků na internetu nebo v kamenné provozovně na straně jedné a fyzických a právnických osob, které výrobek kupují, na straně druhé.

2. Definice pojmů

Reklamace je právní úkon, kterým jsou uplatňována práva kupujících vyplývajících z odpovědnosti prodávajícího za vady prodaného výrobku. Reklamační řízení – postup prodávajícího, ve kterém rozhoduje o vyřízení reklamace kupujících podle obecně závazných právních předpisů a tohoto reklamačního řádu. Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která si od prodávajícího v některé jeho provozovně nebo na internetu zakoupila výrobek nabízený prodávajícím. Výrobek – veškeré věci, zejména oděvy, nabízené prodávajícím v jeho provozovně zájemcům – potencionálním kupujícím. Prodej výrobků – činnost, jejímž předmětem je realizace kupní smlouvy (písemné či ústní) mezi prodávajícím a kupujícím o nabytí vlastnického práva kupujícím k předmětu koupě, zaplacení kupní ceny a převzetí předmětu koupě kupujícím. Vada výrobku – vlastnost výrobku (vč. dokladů nutných pro užívání výrobku), která je v rozporu s kupní smlouvou, zejména pokud výrobek nemá jakost a užitné vlastnosti, které si strany ujednaly nebo které prodávající nebo výrobce nebo jeho zástupce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu výrobku a na základě reklamy jimi prováděné; nebo se nehodí k účelu, ke kterému se výrobek tohoto druhu obvykle používá; pokud výrobek nevyhovuje požadavkům právních předpisů. Nižší cena výrobků – cena nižší, než je obvyklá cena bezvadné věci, za kterou se prodává vadný výrobek, u kterého vada nebrání užívat výrobek k určenému účelu.

3. Rozsah odpovědnosti prodávajícího, záruční doba

Prodávající odpovídá za vady výrobku, které má výrobek při převzetí kupujícím; projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí, neodporuje-li to povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě, že výrobek má vady, má kupující právo požadovat i výměnu za výrobek bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené (pokud se vada týká pouze součásti výrobku, může kupující požadovat jen výměnu této součásti); není-li to možné, může kupující odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na nový výrobek nebo výměnu součásti výrobku má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže výrobek řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad; v takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Prodávající však může vždy vyměnit reklamovaný výrobek za nový výrobek bez vad. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na výměnu za nový výrobek nebo na výměnu součásti nebo na opravu výrobku, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že prodávající nezjedná v přiměřené době. To neplatí, pokud kupující před převzetím výrobku o vadě věděl nebo vadu sám způsobil. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vady, pro které byla sjednána nižší cena. Na vady výrobku poskytuje na nový (nepoužitý) výrobek prodávající záruku za jakost v trvání 24 měsíců ode dne převzetí výrobku kupujícím. Je-li na prodávané věci, jejím obalu, nebo návodu k ní připojeném nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, skončí záruční doba uplynutím této doby.

4. Způsob, místo a lhůty pro uplatnění reklamace

Kupující uplatňuje reklamaci v záruční době tak, že prokáže, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doloží datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu nebo záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Reklamace se uplatňuje v provozovně, kde byl výrobek zakoupen. Reklamace se uplatňuje osobně a v případech, kdy by osobním uplatněním reklamace vznikly kupujícímu zvýšené výdaje (např. cestovní výdaje), uplatňuje se reklamace doporučenou poštou nebo prostřednictvím jiného doručovatele na adresu některé provozovny prodávajícího. Prodávající během zakládání případu reklamace nabídne kupujícímu způsob vrácení pomocí Reklamačního asistenta Zásilkovny. V případě, že kupující tento způsob využije, náklady na přepravu nese prodávající. Pokud kupující zvolí jiný druh přepravy, náklady na přepravu nese kupující. Kupující by měl vždy s ohledem na charakter a cenu reklamovaného výrobku a další okolnosti vážit způsob uplatnění reklamace (osobně nebo poštou), volbu provozovny i způsob dopravy tak, aby náklady na uplatnění reklamace byly účelně vynaložené. Kupující spolu s předložením reklamovaného výrobku doloží také platnost záruky (nejlépe nákupním dokladem nebo záručním listem), dále uvede podrobný popis závady a nárok z vad, které uplatňuje a své dostatečné kontaktní údaje. Reklamovanou věc předává kupující pokud možno kompletní a se spotřebitelským obalem. O uplatnění reklamace bude sepsán reklamační zápis, jeden stejnopis tohoto zápisu obdrží reklamující kupující. V případě reklamace prostřednictvím pošty nebo jiné přepravní služby zašle prodávající obratem kupujícímu potvrzení o převzetí reklamace, a to na poštovní adresu, ze které kupující reklamované výrobky odeslal (nesdělí-li kupující pro ten účel jinou adresu). V případě, že reklamace bude vyřízena ihned, bude zároveň reklamační řízení ukončeno způsobem uvedeným v článku 5 tohoto reklamačního řádu. Reklamace se uplatňuje nejpozději v poslední den záruční doby. Neuplatněním práva v záruční době toto právo zaniká. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o délce jejího trvání.

5. Lhůty a způsob vyřizování reklamace

Reklamace se vyřizují ve lhůtách odpovídajících složitosti uplatněné reklamace. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned a vadu bez zbytečného odkladu odstranit, je-li to možné. Ve složitých případech o reklamaci rozhodne do 3 pracovních dnů, nejpozději do 30 dnů od dne uplatnění reklamace však musí být reklamace vyřízena včetně odstranění vady, nedohodne-li se prodávající s kupujícím na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet až od doručení reklamovaného výrobku prodávajícímu. Při ukončení reklamačního řízení předá prodávající kupujícímu spolu s opraveným nebo vyměněným výrobkem (nebo vráceným výrobkem v případě zamítnutí reklamace) potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně mu vrátí záruční list s vyznačením těchto skutečností. V případě, že byl výrobek k reklamaci zaslán poštou či jinou přepravní službou, zašle prodávající kupujícímu takové potvrzení a spolu s ním i opravený výrobek nebo nový výrobek bez vad poskytnutý výměnou za výrobek vadný ( v případě, že byl kupujícímu zaslán záruční list, vrátí mu jej prodávající s vyznačením těchto skutečností), a to na adresu, z níž kupující výrobek k reklamaci odeslal (nesdělí-li kupující pro tento účel adresu jinou); reklamace je vyřízena doručením kupujícímu. V případě, kdy na základě reklamace došlo k odstoupení od kupní smlouvy, vrátí prodávající zaplacenou kupní cenu kupujícímu obvykle vyplacením hotovosti v provozovně prodávajícího; pokud byla reklamace a odstoupení od kupní smlouvy uplatněny poštou či jinou přepravní službou, vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu na bankovní účet sdělený pro ten účel kupujícímu nebo mu kupní cenu vrátí jiným způsobem, na kterém se dohodnou. Obdobně se postupuje při vyřízení reklamace poskytnutím slevy z kupní ceny výrobku.

6. Informace o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

Pokud by mezi zákazníkem a výrobcem a provozovatelem V-Mart.cz došlo ke spotřebitelskému sporu, je zákazník oprávněn řešit tento spor mimosoudně. Orgánem pro mimosoudní řešení sporu dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869. Veškeré informace k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Zahájit alternativní řešení sporu je možné rovněž prostřednictvím online formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr.

 

Platné od 1.12.2021